DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
ویدیوها

لورا دی ناردیس، استاد دانشگاه، درباره راهبری اینترنت سخن می گوید

17 سپتامبر 2014

این ویدیو در سپتامبر 2014 توسط اداره برنامه های اطلاعات بین المللی وزارت امور خارجه ایالات متحده تهیه و تولید شده است. کسی که در این ویدیو صحبت می کند، لورا دی ناردیس، استاد دانشکده ارتباطات در دانشگاه امریکن است.

00:00:01.208,00:00:09.667
راهبری اینترنت در دست هیچ فرد،

نهاد، شرکت، یا کشور واحدی نیست.

00:00:09.667,00:00:12.542
[دکتر لورا دی ناردیس، استاد دانشگاه امریکن]

راهبری اینترنت یک اکوسیستم است، نه فقط یک

کلید قطع و وصل.

00:00:12.542,00:00:19.375
کلیدهای متفاوتی برای اداره اینترنت

وجود دارند که باید توسط ترکیبی از

00:00:19.375,00:00:26.417
بخش خصوصی، جامعه مدنی، و دولتها مدیریت

شوند تا بطور مؤثری عمل کنند و آزادیهایی که در

حال حاضر از آن برخورداریم، محفوظ بمانند.

00:00:26.417,00:00:32.625
سپردن مدیریت آن به یک نهاد میان دولتی

تغییری واقعی در کارکرد اینترنت ایجاد خواهد کرد.


00:00:32.625,00:00:39.417
اینترنت همیشه یک فضای پرسرعت و نوآورانه

بوده است- ادامۀ این روال حائز اهمیت بسیار است.

00:00:39.417,00:00:42.250
امروزه اینترنت قلمرو همه ماست.

00:00:42.250,00:00:45.542
جایی است که همه ابراز نظر میکنیم

و به کسب و کار میپردازیم.

00:00:45.542,00:00:51.333
بنابراین، تجارت، آزادی بیان و

آزادی اقتصادی ما به آن بستگی دارد.

00:00:51.333,00:00:54.667
پس انگیزه های زیادی برای شهروندان وجود

دارد تا در این زمینه مشارکت کنند.

00:00:54.667,00:00:59.042
و آنچه آنها میتوانند انجام دهند، آگاهی

یافتن از مسائل مربوط به حریم خصوصی،

00:00:59.042,00:01:03.667
آزادی بیان، پیشینه شخصی، و آزادی

اقتصادی در فضای مجازی؛

00:01:03.667,00:01:08.583
پی بردن به اقدامات دولتهایشان در این زمینه ها؛

و ابراز نگرانی هایشان است.

00:01:08.583,00:01:10.000
اینترنت متعلق به همه است.

بگذاریم همینطور بماند.

00:01:10.000,00:00:00.000
openinternet.state.gov

#openwww