DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
ویدیوها

شهرهای نوآور: اوکلند، کالیفرنیا

13 دسامبر 2012

این ویدیو در دسامبر 2012 توسط اداره اطلاعات بین المللی وزارت امور خارجه تهیه و تولید شده است. افرادی که در این ویدیو دیده می شوند، عبارتند از دنیس باتلر، AC ترانزیت؛ دنیلکامن، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی؛ آیریس استار، آژانس کارهای عمومی اوکلند؛ جیمز پاچان، AC ترانزیت؛ ریموند دیویس، AC ترانزیت؛ و لینزی رایت، اداره گردشگری اوکلند.

01:00:00.750,01:00:03.458

دنیس باتلر] منطقه ما، یک منطقه سبز است]

ما به مردم خدمت میکنیم.

01:00:03.458,01:00:07.833

نه تنها از طریق حمل و نقل آنها در شهر، بلکه

به طوری که در دراز مدت پایدار باشد.

01:00:07.833,01:00:10.667

شهرهای نوآور:اوکلند، کالیفرنیا

[آمریکاییها سیستم حمل و نقل عمومی شان را با محیط زیست سازگار می کنند]

01:00:10.667,01:00:13.583

[دنیس باتلر، AC ترانزیت] AC ترانزیت

تاریخچه دیرینی برای آزمایش و

01:00:13.583,01:00:16.125

استفاده از فناوریهای سبز و انرژی جایگزین دارد.

01:00:16.125,01:00:20.917

به نظر می رسید که ما میتوانیم با تبدیل سوخت

700 واحد اتوبوس به گاز طبیعی فشرده،

01:00:20.917,01:00:24.583

فناوری پایداری را سازگار با محیط زیست توسعه دهیم.

01:00:24.583,01:00:28.667

[دنیل کامن، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی]

اوکلند یکی از مکانهایی بوده که اینگونه

تفکرها را به اجرا گذاشته است.

01:00:28.667,01:00:33.458

برای ترویج استفاده از وسایل نقلیه سبز چه می توان کرد؟

کار را در سطح شهری آ؛از میکنید

01:00:33.458,01:00:37.625

[آیریس استار] AC ترانزیت به شهرداری

تعلق ندارد؛ ما با آنها مشارکت می کنیم.

01:00:37.625,01:00:43.500

[آیریس استار، آژانس کارهای عمومی اوکلند]

اگر بخواهیم سیستم حمل و نقل هوشمندی داشته باشیم

نباید خودروهای زیادی را روی جاده ها قرار دهیم.

01:00:43.500,01:00:48.083

[جیمز پاچان، AC ترانزیت]

ما در سال تقریباً به 60 میلیون مسافر خدمت رسانی میکنیم.

01:00:48.083,01:00:51.083

مشتریان واقعاً این اتوبوسها را دوست دارند

زیرا هیچ گاز آلاینده ای منتشر نمی کنند.

01:00:51.083,01:00:54.875

بنابراین در حین عبور از خیابان شما،

هوای محله شما را آلوده نمی کنند.

01:00:54.875,01:00:58.000

[ریموند دیویس، AC ترانزیت]

از زمانیکه شروع به راندن این اتوبوسها کردم،

آنها مورد توجه زیاد مردم قرار گرفته اند.

01:00:58.000,01:01:00.417

به نظر من هر چه بیشتر از این

اتوبوسها در خیابانها باشند، بهتر است.

01:01:00.417,01:01:04.083

[لینزی رایت، اداره گردشگری اوکلند]

شهرهای دیگر می توانند به سیستم

AC ترانزیت ما نگاهی بیاندازند و واقعاً

01:01:04.083,01:01:08.292

درباره تمام فناوریهای پیشرفته ای که در

اینجا به کار گرفته می شوند،چیزی بیاموزند.

01:01:08.292,01:01:11.917

[دنیل کامن[ پایدار بودن خواسته مردم بود.

01:01:11.917,01:01:14.625

من امیدوارم راهکارهایی که در کالیفرنیا به کار

گرفته می شوند در سراسر کشور به اجرا گذاشته شوند.

01:01:14.625,01:01:18.167

[دنیس باتلر] ما مراقبت از سیاره مان را بخش

مهمی از کاری که انجام می دهیم می دانیم.

01:01:18.167,01:01:21.042

مردمی که از سیستم حمل و نقل عمومی ما

استفاده می کنند به پایداری محیط زیست علاقه دارند.

01:01:21.042,01:01:24.333

آنها این اتوبوسها را دوست دارند، و

میل دارند بخشی ازآن نوع برنامه فناوری باشند

01:01:24.333,01:01:28.083

که سرویس اتوبوسها و وضعیت محیط زیست

را در همه جا بهبود می بخشد.

01:01:28.083,01:01:30.667

[آمریکاییها سیستم حمل و نقل عمومی شان را با محیط زیست سازگار میکنند]

01:01:30.667,01:01:34.208

فکرهایتان را به اشتراک گذارید

FACEBOOK.COM/CONX

FACEBOOK.COM/CONVERSATIONSOURPLANET

01:01:34.208,01:01:37.500

تهیه و تولید توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده