DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
رونوشت های متن

واقعیت ها در مورد پیشبرد حقوق زن و دختر در سیاست خارجی آمریکا

12 مارس 2012

وزارت امور خارجۀ ایالات متحدۀ آمریکا

دفتر روابط عمومی

واشنگتن دی سی

8 مارس 2012

پیشبرد حقوق زنان و دختران: یکی از ارکان سیاست خارجی ایالات متحده

"...حقوق زن تنها مسئله اخلاقی یا مسئله انصاف و عدالت نیست؛ مسئله امنیت، مسئله رفاه و بهروزی، مسئله صلح و آرامش است ... و در راستای منافع آمریکا است."

هیلاری راادهام کلینتون، وزیر امور خارجه

ارتقای جایگاه زنان و دختران برای تحقق صلح و کامیابی جهانی ضروری است. دولت اوباما و هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه، از ترویج حقوق زنان به طور کامل در تنظیم و اجرای سیاست خارجی ایالات متحده اطمینان حاصل کرده اند.

تسریع مشارکت اقتصادی زنان

زن نیروی محرک رشد اقتصادی است. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه، اقداماتی را برای تقویت رشد اقتصادی با تحکیم کارآفرینی زنان و ایجاد امکان مشارکت کامل زنان در اقتصاد جهانی، آغاز کرده است. این طرح ها عبارتند از:

  • نشست سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و پاسیفیک در خصوص زنان و اقتصاد: ایالات متحده در جهت حذف موانع موجود بر سر راه مشارکت اقتصادی زنان با اقتصادهای حوزه آسیا و پاسیفیک همکاری دارد.

  • آموزش و در ارتباط قرار دادن کارآفرینان زن: طرح های منطقه ای مانند راه های بهروزی(1)، سرمایه گذاری در آینده(2) و برنامه کارآفرینی زنان آفریقا(3) شامل زنان صاحب کسب و کار در سراسر جهان شده اند.

  • mWomen: این طرح که با همکاری بخش خصوصی و دولتی در سال 2011 آغاز به کار کرد، هدف بستن شکاف جنسیتی موجود در امکان دسترسی به فناوری همراه در کشورهای در حال توسعه را دنبال می کند.

مشارکت دادن زنان در ایجاد صلح و امنیت

با حضور زنان به عنوان شریک برابر در کلیه ابعاد ایجاد صلح، از درگیری های خونبار به طور مؤثرتری اجتناب شده و صلح و آرامش به بهترین وجه حفظ می گردد. ایالات متحده، در سال 2011، طرح ملی اقدام در خصوص زن، صلح و امنیت که اولین طرح از نوع خود بود را تنظیم کرد که اهداف آن عبارتند از مشارکت کامل زنان در مذاکرات صلح و بازسازی، محافظت از زنان و کودکان در مقابل سوء رفتار در مناطق جنگی، و رسیدگی به نیازهای زنان و دختران در طرح های واکنش به بلایای طبیعی و بحران ها.

ترویج مشارکت و رهبری سیاسی زنان

زنان بیش از 50 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند اما کمتر از 20 درصد از جمع کرسی های پارلمان را در اختیار دارند. ایالات متحده با طرح هایی مانند جامعه دموکراسی ها، طرح دموکراسی زنان عراق و طرح های ارتباط گیری دوجانبه و چندجانبه، در تلاش است تا صدای زنان در دموکراسی های نوظهور و دولت های سراسر جهان، و به ویژه در افغانستان و عراق شنیده شود. مسائل زنان در گفتگوهای راهبردی با چین، هند و پاکستان لحاظ می شود. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه، در سال 2011، طرح زنان در استخدام دولت را آغاز کرد که با همکاری دولت ایالات متحده با کالج های دخترانه، به شناسایی، تربیت و آموزش رهبران زن می پردازد.

قرار دادن زنان در کانون کمک های خارجی آمریکا

طرح های مربوط به زنان نه تنها به زنان، بلکه به خانواده ها و جوامع آنها هم سود می رسانند. این هوشمندانه ترین سرمایه گذاری است که آمریکا می تواند برای بهبود زندگی مردم در سراسر جهان انجام دهد.

  • طرح بهداشت جهانی به منظور ارتقای سطح بهداشت و سلامتی زنان، کودکان و جوامع آنها، توجه به زنان، دختران و برابری جنسیتی را یک اصل کلیدی قرار داد.

  • طرح امنیت غذایی تغذیه آینده رهبری زنان در بخش کشاورزی، زمین داری زنان و بهره وری کشاورزی و همچنین دسترسی به خدمات مالی و فناوری های نوین را ترویج می کند.

  • پایان دادن به خشونت جنسی و جنسیتی: ایالات متحده با تعهد و التزام به دنبال توقف کلیه اشکال خشونت علیه زنان، از جمله تجاوز جنسی به عنوان تاکتیک جنگی، خشونت خانگی و قطع یا نقص آلت تناسلی زنان است.

  • اتحاد جهانی برای استفاده از اجاق های پاکیزه با این هدف فعالیت می کند که تا سال 2020، یکصد میلیون خانه را از اجاق های پاکیزه و باصرفه بهره مند کند.

  • اعطائیه های کوچک و صندوق بین المللی زنان و دختران وزیر: دفتر مسائل جهانی زنان در 41 کشور جهان اعطائیه های کوچکی را به سازمان های غیر دولتی مردمی می دهد و به منظور حمایت از اقدامات مبتکرانه در ارتقای جایگاه زنان و دختران در سراسر جهان، با بنیادها و شرکت ها وارد همکاری می شود.