DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
رونوشت های متن

بیانیۀ شورای حقوق بشر در رابطه با موارد نقض حقوق بشر در سوریه

وزارت امور خارجه دفتر سخنگو | 16 ژوئن 2011

بیانیۀ ویکتوریا نولند، سخنگو

بیانیۀ شورای حقوق بشر در رابطه با موارد نقض حقوق بشر در سوریه

 

دیروز در شورای حقوق بشر ایالات متحده برای صدور بیانیۀ نیرومندی در مقابله با وخامت وضع حقوق بشر در سوریه به بیش از پنجاه عضو دیگر سازمان ملل متحد پیوست و خواستار پایان دادن به موارد نقض حقوق بشر به وسیلۀ مقامات سوری گردید و از دولت سوریه خواست تا به هیئت اعزامی از سوی به دفتر کمیسر عالی حقوق بشر برای انجام ماموریت خود اجازۀ دسترسی به آن کشور داده شود. گزارشهای وحشتناک حاکی از شکنجه و بازداشتهای خودسرانه، اعمال گستردۀ خشونت علیه معترضان مسالمت جو، جامعۀ بین المللی را تکان داده است. شورای حقوق بشر بار دیگر به سخن آمده و از صدای خود به منظور فشار به دولت سوریه برای متوقف ساختن این اقدامات ناقض حقوق بشر سود جسته است.ایالات متحده با شدید ترین لحن ممکن ِاعمال خشونت به وسیلۀ دولت سوریه را علیه معترضان مسالمت جو محکوم می کند. این استفادۀ نفرت انگیز از خشونت برای آرام ساختن اعتراضات باید بی درنگ پایان یابد.

این اقدام شش هفته پس از برگزاری یک اجلاس ویژه توسط شورای حقوق بشر در ارتباط با بروز بحران انسانی در سوریه صورت گرفت. در آن اجلاس شورا بدون هیچگونه ابهام اِعمال خشونت را در برابر معترضان مسالمت جو به وسیلۀ مقامات سوری محکوم ساخت و از دفتر کمیسر عالی حقوق بشر خواست تا بی درنگ هیئتی را برای تحقیق پیرامون نقض مستمر حقوق بشر شهروندان سوری توسط دولت آن کشور به سوریه اعزام دارد. تا به امروز به هیئت دفتر کمیسر عالی حقوق بشراجازۀ ورود به سوریه داده نشده است.

بیانیۀ همچنین نشان دهندۀ عزم راسخ جامعۀ بین المللی در انگشت نهادن بر پیکار جاری خشونت به وسیلۀ دولت سوریه است. جامعۀ بین المللی بار دیگر مقامات سوری را به انجام تحقیقات در خور اعتماد، مستقل و شفاف مرتکبان و فراهم آوردن دسترسی بدون مانع برای هیئت اعزامی از جانب دفتر کمیسر عالی حقوق بشر به منظور تحقیق در بارۀ ادعاهای فراوان و متنوعی که مطرح شده است فرا می خواند. دولت سوریه باید نشان دهد که در رسیدگی به خواست مردم سوریه برای برخورداری از آزادی و انتقال به دموکراسی جدی است. دولت سوریه باید خواستهای مردم سوریه، شامل پاسداری از حقوق جهانی فرد و دادن اجازه به آنها برای تشکیل گردهمایی مسالمت آمیز و ابراز آزادانۀ شکایات خود برآورده سازد. ایالات متحده با قوت از حقوق جهانی مردم سوریه، شامل حق تجمع مسالمت آمیز، آزادی بیان، و توانایی تعیین سرنوشت خود حمایت می کند.