DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
رونوشت های متن

بیانیۀ وزارت امور خارجه دربارۀ نقض حقوق بشر در ایران

19 مه 2011

وزارت امور خارجه

دفتر سخنگو

___________________________________________________________

18 مه 2011

برای انتشار فوری

بیانیۀ مارک تونر، جانشین سخنگو

ابراز نگرانی به خاطر نقض حقوق بشر در ایران

ایالات متحده از این بابت که دولت ایران به سلب حقوق انسانی شهروندان خود و دیگر کسانی که در ایران اقامت دارند ادامه می دهد عمیقاً نگران است. پرونده های قضایی، دادرسی ها و صدور احکام همچنان بدون شفافیت و رعایت تشریفات قانونی که در کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و نیز قانون اساسی خود ایران گنجانیده شده است، صورت می گیرد. در همین هفته دو شهروند ایرانی، عبدالله و محمد فتحی در میان پرسش های جدی دربارۀ این که آیا حقوق این زندانیان رعایت گردیده، اعدام شدند. ما همچنین از این جهت که حبیب الله لطیفی، فعّال کُرد، با وجود مطرح بودن پرسش هایی دربارۀ انگیزۀ دولت ایران و اتهامات اقامه شده علیه وی ممکن است بزودی اعدام شود، احساس نگرانی می کنیم.

ایالات متحده مُصراً از دولت ایران توقف این اعدام ها، آزاد ساختن زندانیان سیاسی و تضمین کامل برخورداری از حقوق انسانی را برای همۀ اشخاص در ایران طبق الزامات بین المللی و قانون اساسی خود خواستار است. ما همچنین از دولت ایران می خواهیم تا به وعدۀ خود دایر بر فراهم آوردن موجبات دسترسی گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد به کشور، همانگونه که امروز توسط محمد جواد لاریجانی، رئیس شورای عالی حقوق بشر ایران اعلام گردید، عمل کند.

# # #