DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
رونوشت های متن

بیانیه وزارت امور خارجه دربارۀ خشونت در یمن

12 مه 2011

وزارت امور خارجه

دفتر سخنگو

___________________________________________________________

12 مه 2011

برای انتشار فوری

بیانیۀ مارک تونر، جانشین سخنگو

خشونت در یمن

ایالات متحده ازبابت خشونتهای اخیر در سرتاسر یمن عمیقاً نگران است و با پیوستن به اَشتون، نمایندۀ عالی اتحادیۀ اروپا، این اقدامات ناراحت کننده را با قوت محکوم می کند. ما از نیروهای امنیتی یمن رعایت حداکثر خویشتنداری و خودداری از توسل به خشونت و احترام به حقوق مردم یمن را برای تجمع مسالمت آمیز و آزادانه و ابراز عقاید خودشان خواستاریم.

ایالات متحده از کوشش های شورای همکاری خلیج (GCC) برای وساطت و دستیابی به موافقتنامه ای برای پشتیبانی از مردم یمن قدردانی می کند. ما از بیانیۀ مورخ 10 مه GCC در توصیه به طرفهای ذینفع برای امضای این موافقتنامه استقبال می کنیم. ما نیز از طرفهای ذینفع می خواهیم تا بی درنگ موافقت امه را امضاء کنند و شرایط آن را به مورد اجرا گذارند تا انتقال مسالمت آمیز و توأم با نظم قدرت تضمین گردد. این انتقال باید بی درنگ آغاز شود، تا مردم یمن به خواستهای خود برای یک آیندۀ روشن تر، مرفه تر و دموکراتیک تر تحقق بخشند.

 

# # #