DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
رونوشت های متن

تصویب قطعنامۀ سازمان ملل متحد در بارۀ اقدامات مربوط به منع گسترش سلاح های نابودی جمعی

21 آوريل 2011

بیانیۀ مطبوعاتی هیئت نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل متحد
20 آوریل 2011

بیانیۀ سفیر سوزان ئی رایس، نمایندل دائم ایالات متحده در سازمان ملل در بارۀ تصویب قطعنامۀ 1977 شورای امنیت سازمان ملل متحد

امروز با تصویب قطعنامۀ 1977، شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آراء موضع قاطعی علیه گسترش سلاح های نابودی جمعی اتخاذ کرد. خطر این گونه سلاح ها - بویژه در دست عواملی غیر از دولتها که مصمم به دستیابی بر چنین سلاح هایی هستند- امروز به همان اندازۀ سال 2004، هنگامی که شورا برای نخستین بار تدابیر موثری را علیه گسترش این سلاح ها و و نیز بر ضد تروریسم به مورد اجرا گذاشت، جدی است. اقدام امروز ابزار های کمیتۀ 540 سازمان ملل متحد را که به دولتها در ساختن ظرفیت خود برای مقابله با این چالش ها یاری می دهد کارآمدتر می کند. واز طریق این قطعنامه مأموریت کمیته به مدت ده سال تمدید می شود. ایالات متحده در تلاش خستگی ناپذیر ما برای پیگیری جهانی که در آن همۀ مردم از تهدیدهای هسته ای رها باشند، به طور کامل از این اقدامات پشتیبانی می کند.

طی دوسالی که پرزیدنت اوباما دید خود را برای یک جهان عاری از سلاح های هسته ای ارائه کرده است، ایالات متحده یک دستور کار جدی را در زمینۀ منع گسترش سلاح های هسته ای در سازمان ملل متحد دنبال کرده است. این کوششها به موفقیت های ملموسی ازنقش رهبری رئیس جمهوری در شورای امنیت هنگام تصویب قطعنامۀ 1887 در سال 2009 تا حصول اتفاق نظر در کنفرانس بازنگری در پیمان منع گسترش (NPT) در سال 2010 انجامیده است. این اقدامات توانایی جهان را در جلوگیری از گسترش سلاح های خطرناک و مجازات کسانی که الزامات بین المللی خود را زیر پا می گذارند تقویت کرده اند. اقدام امروز گام مهم بعدی برای ایالات متحده و همۀ آنهایی که در جهت ایجاد جهانی برخوردار از صلح و امنیت بیشتر می کوشند شمرده می شود.