DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
رونوشت های متن

ایالات متحده 126.8 میلیون دلار به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد بری پناهندگان کمک می کند

18 آوريل 2011

وزارت امورخارجۀ ایالات متحده

دفتر سخنگو

_____________________________________________________________

15 آوریل 2011 برای انتشار فوری

ایالات متحده 126.8 میلیون دلار به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد بری پناهندگان کمک می کند

ایالات متحده خشنود است که اعطای مبلغ میلیون دلار کمک مالی را به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد بری پناهندگان (UNHCR) ، ویژۀ عملیات سال 2011 اعلام دارد.

این کمک که بودجۀ آن توسط دفتر جمعیت، پناهندگان و مهاجرت وزارت امور خارجه تأمین می شود، از برنامه های UNHCR در سطح جهانی، شامل بازگشت پناهندگان به نقاطی مانند افغانستان و سودان، ادغام آنها در جمعیت محلی، اسکان دوباره و کمک های نجات بخش به آنها پشتیبانی می کند. کمک مالی ایالات متحده همچنین تدارک آب، سرپناه، غذا، مراقبت پزشکی و آموزش برای پناهندگان و افراد جا به جا شده در داخل کشورها و دیگر افراد تحت مراقبت و حمایت UNHCR را در کشورهایی مانند عراق، کلمبیا، تایلند، نپال، پاکستان، جمهوری دموکراتیک کنگو، اتیوپی و روندا مورد پشتیبانی قرار می دهد.

این کمک به طور مستقیم از برنامۀ فعالیتهای سالانه و تکمیلی UNHCR به شرح زیر حمایت به عمل می آورد.

آفریقا 39.9 میلیون دلار

آسیا و اقیانوس آرام 23 میلیوندلار

اروپا 3.8 میلیون دلار

عملیات جهانی 7.9 میلیون دلار

خاورمیانه 49.4 میلیون دلار

نیمکرۀ غربی 2.8 میلیون دلار

جمع کل 126.8 میلیون دلار

با اعطای این کمک ایالات متحده تا کنون در سال 2011 مجموعا 285 میلیون دلار به عملیات UNHCR اختصاص داده است.

ما خاطر نشان می سازیم که امسال مقارن با شصتمین سالگرد کنوانسیون پناهندگان و پنجاهمین سالگرد کنوانسیون مربوط به کاستن از تعداد افراد بی تابعیت است.

ما به UNHCR به خاطر تلاشهای شجاعانه و حیاتی آن، به سازمانهای غیردولتی فراوانی که با آن در مشارکت هستند و به کشورهای میزبان پناهندگان به خاطر حمایتشان از افراد آسیب پذیر جهان درود می فرستیم.