DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
نشریات

رأی جوانان! انتخابات 2012 ایالات متحده

31 اوت 2012

هزاره ای ها آراء را تکان می دهند

این شمارۀ نشریۀ الکترونیکی آمریکا نگاهی دارد به این که چگونه هزاره ای ها، آمریکاییانی که بین اوایل دهۀ 1980 و اواسط دهۀ 1990 متولد شده اند، در حال تغییر دادن چهرۀ رأی دهندگان و سیاست در ایالات متحده هستند. آنها از چه لحاظ با نسلهای پیشین تفاوت دارند؟ پای چه منافعی برای نسل هزاره ای در انتخابات نوامبر 2012 در میان است؟ آیا آنها به دو حزب اصلی سیاسی ایالات متحده می پیوندند؟ و آنها چرا از نامزدها و آرمانهای گوناگون پشتیبانی می کنند؟

شما پاسخ بسیاری از این پرسشها را در بحث میان فعالان جوان دموکرات و جمهوریخواه در فیسبوک ، در وبلاگهای داوطلبان ستادهای انتخاباتی و در شرح حالهای فشردۀ نسل هزاره ای که در داده های اخیر گنجانیده شده اند، خواهید یافت.

آنچه روشن است این است که آمریکاییان جوان، حتی و با وجود رویارویی با چالش انگیزترین اقتصاد و بازار کار از رکود اقتصادی بزرگ دهۀ 1930 به این سو، خوشبین و متعهد به دموکراسی باقی مانده اند.

سردبیران

وبلاگ های داوطلبان انتخاباتی

در زمینه برخی مسائل

(تقریباً) هرچه که می خواهید در بارۀ انتخابات ایالات متحده بدانید

در 2012: پای چه منافعی در میان است؟ چرا باید به خود زحمت رأی دادن را داد؟

واژه نامه اصطلاحات انتخابات ایالات متحده

گالری عکس: واقعیت های مربوط به هزاره ای ها