DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
کوتاه و خواندنی

روز انتخابات: دموکراسی در حال تحرک

11 اکتبر 2012
عکس جلد جزوه کودکی را میان پاهای بزرگسالان و نیز کیوسک های انتخاباتی را نشان میدهد.

عکس روی جزوه کودکی را میان پاهای بزرگسالان و نیز کیوسک های انتخاباتی را نشان میدهد.

انتخابات در ایالات متحده

بالونهایی با رنگهای درخشان بر فراز دریایی از رنگین کمان علامتها شناورند و در همان حال از بلندگوها باصدای بلند موسیقی و اطلاعیه پخش می شود و مردم با کلاه ها و پیراهن هایی که شعار بر آنها نوشته شده اعلامیه و برچسب پخش می کنند. روز انتخابات در ایالات متحده غالبا در لباس یک کارناوال با آمادگی برای جلب توجه و برانگیختن هیجان و علاقۀ رأی دهندگان فرا می رسد.

این روز در سه شنبۀ بعد از اولین دوشنبۀ ماه نوامبر در نخستین ساعات صبح در روستاها، شهرستانها و شهرها، در حالی که داوطلبان پیش از سپیده دم برای کمک به جریان انتخابات از خواب برخاسته اند، در سرتاسر ایالات متحده آغاز می شود. برخی با اشتیاق در خارج از ستادهای انتخاباتی گرد می آیند تا اعلامیه ها و جزوه ها و علامات را برای توزیع در مکانهای رأی گیری، با امید به این که هنوز بتوانند در تصمیم رأی دهندگان تأثیر بگذارند، تحویل بگیرند.

دیگران مستقیما به مدرسه ها، کافه تریاها، ورزشگاه ها و مراکز محلی که به عنوان مکانهای رأی گیری مورد استفاده قرار می گیرند می روند تا به وارسی فهرست های رأی دهندگان کمک کنند، ماشین های دریافت رأی را به کار اندازند و اطمینان حاصل کنند که انتخابات در مطابقت با همۀ قوانین و مقررات مربوط جریان دارد.

برای این دواطلبان از خود گذشته، روز انتخابات نقطۀ اوج ماهها کار سخت است- روزی است که داوطلبان از هر سن و پیشینه ای از هیجان و گاه آشفتگی که دموکراسی در حال تحرک همراه است لذت می برند.

داوطلبان در مبارزات انتخاباتی نقش اساسی دارند

درگیری یک فعال انتخاباتی ممکن است با دیدن مقاله ای در یک روزنامه یا تلفنی از سوی یک گروه محلی یا اتحادیۀ کارگری، یا دست دادن فرصت دیدار با یک نامزد احتمالی آغاز شده باشد. ممکن است با مسئله ای که داوطلب، چه مرد و چه زن، نسبت به آن بشدت احساس علاقه می کند درارتباط باشد و سبب شود که رأی دهنده ای به دادن چیزی بیشتر از یک رأی ساده به نامزد مورد علاقه اش در روز انتخابات ترغیب شود.

دلیل مشارکت آنها هرچه که باشد، این فعالان، که بیشترشان دستمزدی نمی گیرند، وقت و تجربۀ خود را برای آگاهی رسانی، آموزش و تشویق هموطنان رأی دهندۀ خود به پشتیبانی از نامزدهای مشخص، احزاب یا موضوعات مشخص، در اختیار می گذارند.

مشارکت آنها در فرایند انتخاباتی ایالات متحده از اهمیت اساسی برخوردار است. اکثریت سازمانهای سیاسی در ایالات متحده برای برپاداشتن مبارزات مؤثر انتخاباتی به طرز سنگینی بر داوطلبان متکی هستند و هر دو حزب به طرز فعالانه ای برای جذب داوطلبان در سطح ملی، ایالتی و محلی کوشش می کنند. فعالان انتخاباتی وظایف گوناگونی را به عهده می گیرند:

  • "فروانداختن مطالب تبلیغاتی" که عبارت از توزیع دستی "توضیحات" دربارۀ یک نامزد در اقامتگاه های رأی دهندگان است. هریک از داوطلبان برای انجام این کار در جای مشخصی مأموریت پیدا می کنند.
  • "مراجعۀ خانه به خانه" که عبارت از در زدن خانه ها و صحبت با رأی دهندگان است.
  • "ارسال مطالب با پست" و آن اطلاعات مکتوبی است که به نشانی خانه های رأی دهندگان فرستاده می شود. اما این مطالب را خود داوطلبان تهیه، آنها را تا می کنند در پاکت می گذارند، بر پاکت ها تمبر می زنند و نشانی ها را روی آنها می نویسند.
  • "ارتباط تلفنی" که تلفن به صدها و گاه هزاران تن از رأی دهندگان احتمالی را برای تبلیغ به سود نامزدها و تشویق افراد به شرکت در انتخابات شامل می شود.

ماهها پیش از آغاز انتخابات، داوطلبان علاماتی را میان رأی دهندگان توزیع می کنند که جلو پنجره ها یا در حیاط ها شان بگذارند و در ایستگاه های اتوبوس و مترو به پخش اطلاعیه می پردازند. آنها در اجتماعات و رویدادهای مربوط به جمع آوری کمک مالی شرکت می جویند، پیرهن هایی که شعارهای انتخاباتی روی آنها نقش شده می پوشند و اتومبیلهای خود را به پرچم کشور زینت می دهند و روی سپر اتومبیلها علائم انتخاباتی می چسبانند و همۀ این کارها را می کنند تا پشتیبانی خود را از نامزدهای مورد علاقه شان به نمایش بگذارند.

در روز انتخابات داوطلبان در مراکز اطلاعات مربوط به مبارزۀ انتخاباتی و آنچه را که با رأی دهنده در ارتباط است توزیع می کنند و به عنوان شهود از طرف احزاب متبوع خود در اقدام حقوقی مربوط به رأی دادن حضور می یابند. یک روز طولانی کار (گاه بیش از 12 ساعت در محلهای رأی گیری) با انتظار اضطراب آمیز در گردهمایی "پیروزی" از جانب حزب و گوش به زنگ بودن برای آگاهی از اینکه نامزد مورد علاقه شان در انتخابات برنده شده است یا بازنده، پایان می یابد.

اهمیت داوطلبان غیر حزبی

بسیاری از داوطلبانی که در روز انتخابات به خدمت مشغولند، آگاهانه یک برخورد غیر حزبی اختیار می کنند و کارشان را به آگاهی رسانی به رأی دهندگان به جای زیر نفوذ قرار دادن آنها اختصاص می دهند.

اعضای جامعۀ زنان رأی دهنده، یک سازمان سیاسی غیر حزبی که در 1920 تأسیس یافته است، کوشش خود را وقف بهبود حکومترانی و ارتقاء سیاست عمومی ازطریق آموزش دادن به رأی دهندگان وقف می کنند. این سازمان خود را به عنوان "یک سازمان مردمی که در سراسر ایالات متحده و سرزمین های متعلق به آن "درسطح ملی، ایالتی و محلی فعال است" توصیف می کند. "غیر حزبی" به این معنی است که سازمان نه ازانتخاب نامزدها به هر سمتی در دولت پشتیبانی می کند و نه با آن به مخالفت برمی خیزد و در رویدادهای سیاسی مانند مناظرۀ نامزدها به عنوان یک گروه بی طرف و مورد احترام عمل می کند. برخی از اعضای آن نیز به عنوان مقامات انتخاباتی به خدمت می پردازند.

همۀ مراکز رأی گیری در ایالات متحده برای رأی گیری عادلانه و منظم، حفظ حقوق رأی دهندگان و اجرای قوانین و مقررات رأی گیری به مقامات انتخاباتی وابسته اند. شرایط لازم برای خدمت به عنوان یک مقام انتخاباتی از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است، ولی این شرط که مقامات انتخاباتی باید خودشان رأی دهندگان ثبت نام شده باشند، در همه جا مشترک است. ایالات همچنین نامزدهای جویای مقام و سمت و خانواده های آنان را از خدمت به عنوان مقامات انتخاباتی ممنوع ساخته اند.

مقام انتخاباتی باید پیش از روز انتخابات آموزش لازم را دیده باشد تا هم با فرایند و هم سازو کار رأی گیری آشنا شود. به مسؤلان انتخاباتی آموزش داده می شود که چگونه به رأی دهندگان بدون اعمال نفوذ در آنها، مداخله در یا تخطی به حق رأی آزادانه و مخفی، یاری دهند. مقامات انتخاباتی قبل از هرچیز باید بی طرف باشند. آنها نمی توانند برای نامزد مشخصی تبلیغ کنند یا هیچ مطلبی را در جهت تبلیغ برای یک نامزد یا یک حزب سیاسی به معرض نمایش بگذارند.

بعد از برگزاری انتخابات، تا روز چهارشنبه، تزئینات انتخاباتی را پایین می آورند، علائم را بر می چینند و همۀ آنچه را که با یک فصل پر شور انتخاباتی در ارتباط بوده است جمع می کنند، و این در حالی است که داوطلبان به زندگی روزمرۀ خود باز می گردند و رهبران تازه انتخاب شده خود را برای کار حکومترانی آماده می کنند. و در دفترهای [حزبی] پراکنده در سراسر کشور برنامه ریزی برای روز بعدی انتخابات آغاز می شود.