DCSIMG
Skip Global Navigation to Main Content
عکس و خبر

طعمی از آمریکا: گامبو

13 شباط/فبراير 2012

Bowl of gumbo and Mardi Gras mask (AP Images)

گامبو به همان اندازۀ مردم لوئیزیانا پر ادویه و متنوع است.

غذاهای آمریکایی به همان اندازۀ مهاجرانی که آمریکا را ساختند متنوعند. تلویزیون اینترنت، حرکت جمعیت و کارآیی در حمل ونقل غذا، بسیاری از دستورهای محلی پخت غذا را در سرتاسر ایالات متحده در دسترس قرار داده اند.

با اینهمه، برخی از غذاها به مکانهای خاصی وابسته اند. نمونۀ آنها "گامبو"است که از لوئیزیانا، خاستگاه ماردی گرا (Mardi Gras) در آمریکا [جشن سالانه ای که ریشۀ مذهبی دارد] منشاء گرفته است. گفته می شود که واژۀ "گامبو" ریشه در زبانهای غرب آفریقا دارد و همراه با بردگان وارد لوئیزیانا شده است.

در پختن گامبو که نوعی آبگوشت بسیار پر ادویه است، انواع گوشت یا غذای دریایی به کار می رود. بیشتر اوقات سوسیس آندوی و بامیه نیز به آن می افزایند. گامبو را در بسیاری مواقع با افزودن گرد فیله، ادویه ای که از برگ درخت ساسافراس [درختی که درشرق آمریکا می روید و از پوست آن عطر می سازند] گرفته می شود غلیظ تر می کنند.

هیچ دستور محدود کننده ای برای پختن گامبو وجود ندارد و احتمالا شیوه هایی که برای انواع آن مورد استفاده قرار دارند به همان اندازۀ آشپزهایی که آن را می پزند متنوعند. همۀ اینها بخشی از نحوۀ رفتار و روش اهل لوئیزیانا بر مبنای آسان گرفتن است.